Gesellschaften

 

Kaspar Kraemer Architekten GmbH 
Am Römerturm 3 
50667 Köln 
t 0221 27287-0 
f 0221 27287-12 

Geschäftsführende Gesellschafter: 
Dipl.-Ing. Architekt BDA Kaspar Kraemer 
Dipl.- Ing. Architekt Daniel Böger 
Dipl.- Ing. Architekt Hans-Günther Lübben 
Dipl.- Ing. Architekt Georg Ritterbach 
Oskar Molnar

Kaspar Kraemer Architekten BDA 
Am Römerturm 3 
50667 Köln 
t 0221 27287-0 
f 0221 27287-12 
Vertretungsberechtigter: Dipl.-Ing. Architekt BDA Kaspar Kraemer